Kevin Launius

Illinois Valley's Sarah Houston muscles through