Happy 14th Birthday on Friday the 13th Karli

Brent Shields, Patty McManus